فرآيند ساخت پايه هاي تراكمي ضربه اي شني با استفاده از سنبه دو محوره دريچه‌دار

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند ساخت پايه هاي تراكمي ضربه اي شني با استفاده از سنبه دو محوره دريچه‌دار

شماره اظهارنامه : 139750140003001888

شماره ثبت : 102035

تاریخ ثبت : 1397/03/04

نام مالک/مالکین : بهمن نيرومند

نام مخترع/مخترعین : بهمن نيرومند

طبقه بندی بین المللی : E02D 3/08

خلاصه شرح اختراع :

فناوري و فرآيند ساخت پايه هاي تراكمي ضربه اي شني با استفاده از سنبه دو محوره دريچه دار بخش ه: ساختمان ها و بنا هاي ثابت، زير بخش: ساختمان فناوري و فرآيند ساخت پايه هاي تراكمي ضربه اي شني با استفاده از سنبه دو محوره دريچه دار مجهز به سيستم جت آب براي ايجاد و افزايش تراكم شعاعي لايه هاي خاك ضعيف تحت هر تراز آب زيرزميني به خصوص در شرايط مستغرق ساحلي و احتمال وجود ميان لايه هاي متراكم ماسه اي طراحي و ساخته شده است. اين فناوري با ايجاد پايه هاي تراكمي ضربه اي شني در يك شبكه مربعي يا مثلثي باعث افزايش تراكم شعاعي خاك محيطي دور پايه ها و به موجب آن، مقاوم سازي خاك هاي سست در برابر روانگرايي و افزايش ظرفيت باربري و مدول عكس العمل و كاهش نشست بستر خاك ضعيف مي شود. پايه هاي تراكمي ضربه اي شني يكي از روش هاي بهسازي خاك هاي ضعيف با استفاده از دو مكانيزم جابجايي و جايگزيني است. به همين منظور سنبه هاي مختلفي براي ساخت پايه هاي تراكمي ضربه اي شني ابداع شده كه تفاوت آنها در نوع فناوري و ميزان تاثير تراكم بر خاك محيطي دور پايه است. اختراع فناوري و فرآيند ساخت پايه هاي تراكمي ضربه اي شني با استفاده از سنبه دو محوره دريچه دار، متشكل از تجهيزات فني ساخته شده و قابل نصب بر روي چكش هيدروليكي سوار شده بر روي بيل مكانيكي زنجيري شامل؛ الف- سنبه چاهك ساز (تركيب لوله جداربند و محور مياني با انتهاي مخروطي بسته و قابليت ورود و خروج راحت محور مياني) مجهز به سيستم جت آب، ب- سنبه كوب متصل به چكش هيدروليكي، ج- سنبه دريچه دار مياني (لوله جداربند با دو دريچه قابل باز و بسته شدن)، د- كوبه نفوذي بلند و ه- بستر كوب، و فرآيند ساخت پايه هاي تراكمي ضربه اي شني در بستر خاك ضعيف به خصوص داراي ميان لايه هاي ماسه اي متراكم و در شرايط مستغرق مي باشند كه وظيفه افزايش تراكم شعاعي خاك دور پايه ها و مقاوم سازي خاك در برابر روانگرايي، افزايش ظرفيت باربري و مدول عكس العمل بستر خاك مركب و كاهش نشست خاك را به طور نسبتا يكنواختي در طول پايه هاي تراكمي بر عهده دارد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0