افزايش مقاومت به خوردگي پوشش غني از روي با استفاده از گرافن /فسفات

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع افزايش مقاومت به خوردگي پوشش غني از روي با استفاده از گرافن /فسفات

شماره اظهارنامه : 139850140003000138

شماره ثبت : 101917

تاریخ ثبت : 1398/01/10

نام مالک/مالکین : منا احسان جو و سميه محمدي و ناز چائي بخش لنگرودي

نام مخترع/مخترعین : منا احسان جو و سميه محمدي و ناز چائي بخش لنگرودي

طبقه بندی بین المللی : C23F 13/00 C23F 11/00

خلاصه شرح اختراع :

خوردگي فلزات يك پديده طبيعي است كه هر ساله خسارت هاي اقتصادي زيادي را در دنيا به بار مي آورد، يك روش براي كنترل خوردگي فلزات از جمله فولاد استفاده از پوشش هاي فداشونده نظير پوشش هاي غني از روي است. به دليل اينكه پتانسيل احياي استاندارد روي منفي تر از آهن است، در تماس روي با فولاد، در نواحي كه پوشش دچار نقص شده است و فولاد در تماس با اكسيژن و آب قرار دارد، روي به عنوان فلز فدا شونده عمل كرده و به جاي فولاد خورده مي شود، بعد از اينكه ذرات روي دچار خوردگي شدند، هدايت الكتريكي پوشش به اندازه اي كاهش مي يابد كه جريان الكتريكي بين ذرات روي و فولاد متوقف شده و عملكرد كاتديك پوشش كاهش مييابد.در اين اختراع با استفاده از نانو صفحات گرافن و تري پلي فسفات يك نانوساختار تركيبي با عنوان اختصاري (FMLG-TPP) تهيه شد كه علاوه بر اينكه كه رساناي جريان الكتريكي است و مورفولوژي صفحهاي دارد، با بهبود محصولات خوردگي ناشي از روي به صورت بازدارنده خوردگي روي فسفات، قادر به افزايش طول عمر اين پوشش در حفاظت طولاني مدت است. در واقع در حضور اين نانوساختار هيبريدي، علاوه بر بهبود خواص حفاظت كاتدي پوشش، مرحله دوم حفاظت اين نوع پوشش كه از نوع خاصيت سدي-فيزيكي است بهبود قابل ملاحظهاي پيدا مي كند كه موجب افزايش طول عمر پوشش در طولاني مدت ميشود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0